Fenix: Wat doen we?

 

Fenix biedt huisvesting en/of psychosociale begeleiding, behandeling en case-management aan ter ondersteuning van de cliënten en hun omgeving

 

Het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie en herstel is de inspiratiebron van Fenix. Algemeen gesteld komt het erop neer dat personen die beperkingen ondervinden door hun psychische kwetsbaarheid, geholpen worden om zo een optimaal niveau van autonoom functioneren in de samenleving te bereiken. Dit proces omvat zowel het verbeteren van individuele competenties als het aanbrengen van veranderingen in de omgeving van de bewoner. Het is de bedoeling om de kwaliteit van leven van personen die ten gevolge van een psychische kwetsbaarheid beperkt zijn, zo hoog mogelijk op te voeren (definitie WHO).

 

Naast het werken aan maatschappelijke integratie, staat een tweede doelstelling centraal, namelijk de preventie van recidive (of: de beveiliging van de maatschappij waarin de cliënt zich tracht te integreren). Dit gebeurt enerzijds aan de hand van een aantal objectieve meetinstrumenten (zoals de risicotaxatie instrumenten PCL-R, HCR20v3 en de START). Daarnaast is het tijdens de behandeling van de cliënten, anderzijds, van belang risicosignalen, -situaties en –gedrag op te merken en te bespreken. Risicomanagement betekent dat de cliënt samen met het team vaardigheden aanleert om risicovol gedrag te voorkomen. Fenix werkt opnamevermijdend en preventief rond herval en delict. Hierbij neemt Fenix een hybride rol op waarbij controlerende en normerende interventies worden gecombineerd met motiveren, ondersteunen en werken aan gedragsverandering (overgenomen uit HB Schippers, Smeerdijk & Merx). Communicatie met justitiële diensten is hiervoor noodzakelijk.Cliënten verblijven in gemeenschapshuizen en studio’s van Walden, of huren een woonst van derden. Ze worden in de thuissituatie behandeld en begeleid. In geval van nood kan de intensiteit van de zorg worden opgeschaald. Zo kan men bijvoorbeeld van wekelijkse- naar dagelijkse contactmomenten opschalen. Ook buiten de kantooruren en in het weekend is een personeelslid bereikbaar voor dringende hulpvragen. Vertrekbasis van de behandeling en begeleiding is het herstelplan waarin de wensen en noden van en door de cliënt worden omschreven. Daarnaast wordt op basis van een accurate en functionele beoordeling van en met de cliënt een behandelplan opgesteld waarin te realiseren doelstellingen op korte en langere termijn geformuleerd worden en waarin de opdrachten van cliënt en begeleider omschreven worden. 

 

Begeleiden binnen Fenix gebeurt in een ruimere context. Naast de cliënt en de begeleider zijn er vele andere personen en instanties betrokken. Familie, vrienden en huisgenoten kunnen een belangrijke plaats innemen in het leven van de cliënt en worden dan ook zo veel mogelijk betrokken in de begeleiding. Daarnaast zijn vaak andere diensten en voorzieningen betrokken. Via netwerkoverleg wordt voortdurend gezocht naar afstemming met alle betrokkenen. Continuïteit in de zorg is hierbij een belangrijk aandachtspunt .