Fenix: Zorgaanbod Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

 

Doelgroep

Het zorgaanbod "Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag" (SGG) is bedoeld voor volwassen geïnterneerden:

- die reeds een residentiële behandeling hebben doorlopen,
- zich wil vestigen in de regio DiLeTTi
- én voor wie een forensische begeleiding en behandeling noodzakelijk is om het risico op (herval in) seksueel grensoverschrijdend gedrag te beperken.

 

Aanbod

Het hulpverleningsaanbod SGG is een aanvulling op de forensische mobiele begeleiding van Fenix waarin de thema’s seksualiteit en grenzen centraal staan. Het behandelprogramma omvat individuele gesprektherapie,- (op aanwijzing) groepsgesprekken en opvolging door een psychiater.

Doelstellingen zijn:

- het beveiligen van de maatschappij door het voorkomen van herval
- het verkrijgen van inzicht in de problematiek
- het opnemen van verantwoordelijkheid en slachtofferempathie
- het bevorderen van algemeen welzijn en de seksuele gezondheid van de cliënt 

 

Visie

Seksualiteit vormt een belangrijk deel van het leven. Bij personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden is dit het domein waar zich het delict heeft voorgedaan. Een belangrijk onderdeel van de behandeling bestaat er dan ook in seksualiteit bespreekbaar te maken en te zoeken naar manieren om seksualiteit betekenisvol te beleven, zonder dat deze een vorm aanneemt die voor de samenleving onaanvaardbaar is. Daarnaast streeft Fenix er naar om de cliënt als een gehele persoon te begeleiden, met vaardigheden, noden en wensen op verschillende levensdomeinen. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de persoon in zij geheel en zijn daden in het bijzonder.

 

Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor de projecten forensisch mobiel team (waaronder seksuele plegers) en Fenix+ verlopen als volgt:

Je kan contact opnemen met onze aanmeldingscoördinator Laura Molino, via het aanmeldingsformulier. Er wordt samen met jou een kennismakingsgesprek gepland, waarin de organisatie wordt voorgesteld. Heb je dan nog steeds interesse, volgt er meteen een intakegesprek, waarin gevraagd wordt toelichting te geven bij je vraag en situatie. Vervolgens wordt ook een voorstellingsgesprek gepland met een betrokken instantie (psychiatrisch centrum, psycho-sociale dienst van de gevangenis, psychiater, justitie-assistent,…). Deze informatie vormt je kandidatendossier. Jouw vraag wordt dan besproken op een teamvergadering. Fenix brengt jou en je verwijzer hiervan op de hoogte.