Wonen: Aanmelden

 

Opnameprocedure

Een opnameprocedure is belangrijk voor een correcte inschatting van een kandidatuur en legt ook de basis voor een goede begeleiding. Deze procedure bestaat uit drie tot vier fasen: kennismaking, intake, voorstelling en eventuele consultatie bij de verantwoordelijke geneesheer (zie verder). Deze verschillende fasen worden door alle teamleden gedaan. Iedereen kan een afspraak voor een kennismaking, intake of voorstelling vastleggen op het formulier aan het prikbord. Deze afspraken worden gepland op twee vaste momenten, namelijk dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag.

Op basis van de verzamelde gegevens over een kandidaat wordt er beslist wie aanvaard wordt en wie niet. Dit wordt telkens gedaan door het volledige team en de geneesheer op de eerste teamvergadering van elke maand.


Kennismaking

Allereerst vindt er steeds een kennismakingsgesprek met de kandidaat-bewoner plaats. Bij dit kennismakingsgesprek is steeds minimum één teamlid aanwezig. Hij of zij geeft aan de kandidaat-bewoner meer informatie over de werking, het aanbod en de mogelijkheden van wonen bij vzw Walden. Na dit kennismakingsgesprek kan de kandidaat-bewoner beslissen of hij/zij nog steeds geïnteresseerd is in wonen bij vzw Walden en verder wil gaan met de opnameprocedure.


Intake

De intake bij vzw Walden bestaat uit een gesprek met de begeleiding. Bij de intake zijn steeds twee teamleden aanwezig. Tijdens dit gesprek stelt de kandidaat-bewoner zichzelf voor. Meer bepaald wordt er bij de kandidaat-bewoner gepeild naar het sociaal en familiaal contact; de motivatie om bij beschut wonen te komen; de achtergrond/het verleden/eerdere opnames; ADL-vaardigheden; de medicatie; de mobiliteit; de opleiding/het onderwijs; het geldbeheer; de hobby’s en de vrije tijd; de pathologie, etc. en de noden, wensen en het toekomstperspectief. De teamleden laten zich tijdens het intake gesprek leiden door het ‘intakedocument’. Dit document verzamelt de meest belangrijke zaken die dienen gemeld te worden aan de kandidaat en vragen die dienen gesteld te worden om bruikbare informatie te verzamelen.


Voorstelling

Na de intake vindt er ook steeds een voorstelling van de betrokken persoon plaats. Bij deze voorstelling wordt de kandidaat-bewoner voorgesteld aan twee teamleden door de verwijzende organisatie. De verwijzende instantie kan een residentiële of ambulante setting, huisarts, thuiszorg, familiehulp en andere zijn. De voorstelling gebeurt aan de hand van het voorstellingsdocument. Dit document wordt aan de verwijzer bezorgd via mail of per post.

      Download hier het VOORSTELLINGSDOCUMENT (en klik op "Bewerken inschakelen" indien beveiligde weergave verschijnt)


Consultatie bij de verantwoordelijke geneesheer

Indien het gaat om een patiënt van Sint-Kamillus overlegt de verantwoordelijke geneesheer met de verwijzende collega over de patiënt. Indien het niet gaat over een patiënt van Sint-Kamillus kan er eventueel een consultatie bij de verantwoordelijke geneesheer gepland worden. De verantwoordelijke geneesheer vraagt standaard een medisch verslag op bij de behandelende geneesheer