Wonen: Wat doen we?

 

De theoretische basis van de woonbegeleiding is het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie, aangevuld met inzichten uit andere benaderingen. Algemeen gesteld komt het erop neer dat personen die beperkingen ondervinden door psychiatrische stoornissen geholpen worden om een optimaal niveau van autonoom functioneren in de samenleving te bereiken. Dit proces omvat zowel het verbeteren van individuele competenties als het aanbrengen van veranderingen in de omgeving van de bewoner. Het is de bedoeling om de kwaliteit van leven van personen die ten gevolge van psychiatrische stoornissen beperkt zijn zo hoog mogelijk op te voeren (definitie WHO).


Het samenleven en het huishouden wordt gezien als een groepsgebeuren. De poets gebeurt in groep op een gezamenlijk moment, waarbij de bewoners worden bijgestaan door één van de (twee) huisverantwoordelijken en/of logistieke medewerkster. Er wordt in een aantal huizen dan ook boodschappen gedaan en soms gekookt. Eenmaal per week is er een avondvergadering om het samenleven te bespreken en afspraken te maken rond het huishouden.


Daarnaast is er ook ruimte voor individuele begeleiding. Soms gaat de vraag uit van de bewoner, soms wordt ze opgelegd door het team als voorwaarde om bij Walden te kunnen wonen. Duur, frequentie en inhoud van de individuele begeleiding worden tussen de bewoner en de individuele begeleider afgesproken. Met sommige bewoners is er een vaste wekelijkse afspraak, met anderen is overeengekomen dat zij de begeleiding contacteren indien ze een gesprek nodig vinden.


Inhoudelijk kan de begeleiding erg verschillend zijn, afhankelijk van de individuele noden en behoeften van de bewoner. Ze kan onder andere bestaan uit ondersteunende gesprekken of psycho-educatie, budgetbeheer, leren onderhouden van de kamer, leren strijken, zoeken naar werk, evaluatie van vrijwilligerswerk, …


Naast de afgesproken vaste momenten kunnen bewoners uiteraard ook op andere tijdstippen beroep doen op de individuele begeleider. Indien aangewezen gaat iemand eens een keertje vaker langs in huis.


Ook buiten de kantooruren en in het weekend is een personeelslid bereikbaar voor dringende hulpvragen. Via de receptie van Sint-Kamillus kunnen bewoners de wachtdienst laten oproepen.

Vzw Walden beschikt over 8 groepswoningen en een tiental individuele studio’s in de Leuvense regio.

 

Het wonen in een gemeenschapshuis (groepswoning) kan een tussenstap zijn naar zelfstandig wonen of een permanent karakter hebben.

Walden biedt ook nazorg aan ex-bewoners van een kamer of studio, die op de privé-markt huren. Deze nazorg is beperkt in tijd en/of opdracht en kan eventueel een overgang zijn naar ambulante begeleiding.