Wonen: Wie zijn we?

 

Vanuit een rehabilitatievisie is de kernopdracht het bieden van begeleiding en ondersteuning op tal van levensdomeinen – vertrekkend vanuit de individuele wensen, noden en doelen van de bewoner – aan personen met een langdurige psychiatrische problematiek.

 

De begeleider biedt de bewoner hulp bij het maken van keuzes op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, leren en ontmoeten) en helpt bij het realiseren van die keuzes. De begeleider neemt hierbij de rol van bondgenoot op.

 

Indien de bewoner dat wenst en nodig heeft, kan hij/zij begeleiding krijgen bij het dagelijkse leven en het samenleven, bij het opbouwen van een zinvolle dagstructuur, bij het zoeken naar maatschappelijke integratie en bij de verwerking en aanvaarding van de psychische handicap. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen het maximaliseren van de mogelijkheden van de bewoner en het compenseren van zijn/haar beperkingen.Vertrekbasis is een accurate en functionele beoordeling van de bewoner die moet leiden tot een gezamenlijk opgesteld begeleidingsplan waarin te realiseren doelstellingen op korte en langere termijn geformuleerd worden en waarin de opdrachten van bewoner en begeleider omschreven worden.Begeleiden binnen beschut wonen gebeurt in een ruimere context. Naast de bewoner en de begeleider zijn er vele andere personen en instanties betrokken. Familie, vrienden en huisgenoten kunnen een belangrijke plaats innemen in het leven van de cliënt. Daarnaast zijn vaak andere diensten en voorzieningen betrokken in de behandeling of ondersteuning van de bewoner. Via netwerkoverleg moet er daarom voortdurend contact en afstemming zijn met alle betrokkenen in de hulpverlening, zodat continuïteit in de zorg gegarandeerd kan worden.Om langdurige begeleidingen aan te kunnen is er eveneens een bereidheid nodig om mensen steeds nieuwe kansen te geven. Als begeleid(st)er werkt men zowel met individuen als met groepen. Bovendien beschikt men over voldoende kennis van psychopathologie, behandelmethoden, de geestelijke en de lichamelijke gezondheidszorg, de welzijnszorg en van de mogelijkheden voor (re)integratie in de samenleving. Dit alles wordt tijdens de loopbaan continu verder ontwikkeld d.m.v. vorming, training en opleiding met oog op een beter, meer kwaliteitsvol functioneren in het vervullen van de missie van Walden.