Beleid

Cliënten

In de opvolging, ondersteuning, begeleiding en behandeling van cliënten gebruikt Walden heel wat afspraken-of opvolgingskaders. Zo wordt er erg ingezet op suïcidepreventie; herstelgericht werken en cliëntenparticipatie. 

Suïcidepreventie

Het suïcidepreventiebeleid van Walden is gebaseerd op de vijf uitgangspunten van het VLESP:

  • Suïcide kan voorkomen worden.
  • Suïcidaliteit krijgt voorrang.
  • Suïcidaal gedrag is een zichzelf staande problematiek. 
  • Suïcidepreventie is een taak voor elke hulpverlener. 
  • Suïcidepreventie speelt zich af op verschillende niveaus. 

Praten is noodzakelijk om een inschatting te maken van de ernst van het verlangen naar zelfmoord , dit doorbreekt het isolement en kan de gedachten ordenen. Medewerkers van Walden kaarten het thema suïcide aan bij aanvang en tijdens een behandeling of begeleiding, en proberen een inschatting te maken van de aanwezigheid van suïcidale gedachten bij de cliënt. In samenspraak wordt er een crisisplan, crisiskaart of ander safetyplan opgesteld. Het kan de cliënt leren om stap voor stap een suïcidaal proces te herkennen en een mogelijke crisis het hoofd te bieden.

Het netwerk rond een cliënt dat ondersteuning kan bieden, wordt in kaart gebracht. De contactgegevens van de verschillende partners van dit netwerk worden opgelijst, alsook wordt deze contactlijst uitgebreid met een mogelijke hulplijnen: zelfmoordlijn 1813 en www.zelfmoord1813.be 

In Vlaanderen werden enkele online tools ontwikkeld om personen te leren omgaan met zelfmoordgedachten. Deze kunnen samen met de cliënt gebruikt worden tijdens of buiten de therapie. Voorbeelden: Online zelfhulpcursus Think Life: www.zelfmoord1813.be/thinklife; de App BackUp: www.zelfmoord1813.be/backup.

Heb je suïcidale gedachten en/of gevoelens, neem contact op met je begeleider en bespreek dit. Bekijk en breng in kaart wat je kan ondersteunen met deze gedachten en gevoelens. 

Herstelgericht werken

Een persoon met een psychische kwetsbaarheid, heeft een ernstige, psychische crisis meegemaakt die een blijvende verandering gaf. In het herstelgerichte werken wordt herstellen niet geïnterpreteerd als genezen, gezond worden of in de oorspronkelijke staat herstellen. Herstellen is het eigen leven opnieuw vormgeven, de eigen ervaringen verwerken en integreren. 

Herstel is een persoonlijk, uniek proces waar de persoon met een psychische kwetsbaarheid zich focust op zijn mogelijkheden, talenten, interesses en wensen én niet op de beperkingen van de kwetsbaarheid.  De waarde of identiteit van het individu, zelfregie, hoop vinden, nemen van verantwoordelijkheid en het maken van eigen beslissingen zijn de kernwaarden in het herstelproces. Centraal in het herstelproces staat het individu met zijn wensen; een proces waar de omgeving (naasten, hulpverleners, en organisaties) een ondersteunende rol hebben. 

Cliëntenparticipatie

Cliëntparticipatie is belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg. Door de cliënten te betrekken, is het mogelijk erachter te komen wat de waarde voor hen is. Cliënten vinden het belangrijk om mee te doen of te participeren aan het eigen begeleidingstraject, in de werking of organisatie. Het gaat tenslotte om de zorg die zij ontvangen.

De verschillende werkingen van Walden stellen de cliënt centraal in zijn/haar traject; en nodigen cliënten uit om het beleid van de organisatie mee vorm te geven. 

Daarnaast is niet enkel cliëntenparticipatie belangrijk maar ook de participatie van naasten, familie en vrienden. Walden investeert  in een kwaliteitsvol aanbod voor familie en betrokkenen uit het sociaal netwerk rond de cliënt. Op verschillende manieren informeert Walden de cliënt, familie en vrienden over de werking van de deelorganisaties. Walden betrekt en ondersteunt het netwerk en voorziet eventueel een aanbod of een gepaste doorverwijzing.

Medewerkers

Walden zet in op de tevredenheid van de medewerkers. Het compententiemanagement van de organisatie voorziet de medewerkers van competentie- en functieprofielen die een belangrijke leidraad zijn in het persoonlijke ontwikkelingsplan, en de coachings-, functionerings- en evaluatiegesprekken van de medewerker. 

Het onthaalbeleid zorgt voor een goede verwelkoming van de nieuwe medewerker; die geïnformeerd wordt door zijn peter of meter over de verschillende procedures, afspraken en e-learnings van de organisatie. Het beleid van bevordering van psychosociaal welzijn en preventie van burn-out biedt de medewerker handvaten om in te zetten op de persoonlijke, mentale zelfzorg.  

Walden heeft een uitgewerkt vorming-, training en opleidingsbeleid opdat medewerkers op de hoogte blijven van nieuwe inzichten of invalshoeken uit de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Tenslotte gelooft Walden in multidisciplinaire teams, waar ook de ervaringswerker in vertegenwoordigd is.