Cliëntenrechten

Als cliënt van Walden resp. patiënt ben je een volwaardige partner in je begeleidings- en behandelingstraject én je hebt ook bepaalde rechten.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij je de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgt in functie van de huidige medische kennis. Je morele, culturele en religieuze waarden moeten steeds gerespecteerd worden.

Recht op informatie

Je hebt recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in je gezondheidstoestand. De zorgverlener moet je daarom op een duidelijke manier informeren. Indien je niet wenst geïnformeerd te worden, moet dit ook gerespecteerd worden.

Recht op toestemming of weigering

Jouw toestemming is nodig voor elke tussenkomst in je behandeling of begeleiding. Om deze beslissingen te kunnen nemen, moet de zorgverlener je vooraf alle informatie geven die je hiervoor nodig hebt.

Rechten in verband met je dossier

Je hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden dossier. Wanneer je dit wil inkijken, moet je dit aanvragen. Je mag ook een afschrift vragen van het geheel of een gedeelte ervan. Je hebt geen toegang tot de persoonlijke notities van de zorgverstrekker.  Je mag je steeds laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij het lezen van je dossier.

Je stelt de vraag aan je begeleider, de teamcoördinator of arts van je werking. De vraagstelling kan mondeling of schriftelijk gebeuren. De organisatie zal binnen de termijn van vijftien kalenderdagen, de gevraagde stukken beschikbaar stellen. Indien nodig is je begeleider of de teamcoördinator in de buurt, om je wegwijs te maken in het elektronische patiëntendossier.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Tijdens je begeleidingstraject heb je voortdurend recht op de bescherming van je privacy. Niemand mag jou of ons onder druk zetten om informatie mee te delen.

Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Je mag, als cliënt of patiënt, steeds zelf je beroepsbeoefenaar kiezen. Deze keuze mag je ook op elk moment herzien.

Vertrouwenspersoon – vertegenwoordiger

Een vertrouwenspersoon is een door jou gekozen persoon die je kan bijstaan bij het uitoefenen van je rechten als cliënt. Je kan vragen om samen met je vertrouwenspersoon informatie te ontvangen of om de informatie aan hem/haar mee te delen.

Indien de door jou gekozen vertrouwenspersoon een beroepsuitoefenaar of andere hulpverlener is, kan deze de vraag stellen om ook inzage te krijgen in de persoonlijke notities van je dossier. Ook hier geldt een termijn van vijftien kalenderdagen, als antwoord op de vraag om inzage te krijgen in het dossier (én persoonlijke notities). 

Klachtenbemiddeling

Indien je vragen of klachten hebt met betrekking tot de toepassing van je rechten, kan je dit best eerst bespreken. In een gesprek kan er immers vaak al veel verduidelijkt worden. Je vindt meer informatie over de klachtenprocedure van Walden onder het luik "klachten". 

Meer info over patiëntenrechten kan je nalezen op website van de Federale overheid.