Wie zijn we?

Fenix+ biedt een poliklinisch, forensisch behandelaanbod voor mensen met een psychiatrische problematiek en bijkomende verslaving, gedragsstoornissen (agressie) en/of somatische problemen. De drie behandelprogramma’s (verslaving (dubbele diagnose), agressie-regulatie en opvolging medicatie/somatiek) kunnen worden aangevuld met ondersteuning op verschillende andere levensdomeinen waar cliënten in vastlopen . Elk behandelprogramma kan apart worden aangeboden of gecombineerd indien aangewezen.

Fenix+ biedt een forensische behandeling waarbij structurele risicotaxatie, risicomanagement en contact met justitiële partners belangrijke pijlers zijn.

Wat doen we?

De drie behandelprogramma’s die Fenix+ aanbiedt bestaan uit een vierledig aanbod:

  • Ondersteuning op afspraak of tijdens een inloopmoment en gesprekken met jouw individuele begeleider. Dit kan op elke weekdag.
  • Consultaties bij de psychiater, die 3 dagen per week aanwezig is.
  • Therapeutische opvolging (individueel of via groepsmodules in samenwerking met Herstelacademie Diletti).
  • Aansluiting bij het Hoeckhuys (ontmoetingscentrum).

Bijzonder aan de drie behandelprogramma’s is het intensief, ambulant behandelaanbod n.a.v. kritische incidenten zoals bv. een uitglijder in druggebruik, een (nakend) agressie incident of een medische crisissituatie, in de vorm van 5 of meer opeenvolgende dagen met contactmomenten (“5daagse-protocol”).

Voor elk behandelprogramma blijft ook de mogelijkheid bestaan om een crisismodule op te starten (gedurende maximaal 6à8 weken) voor ex-cliënten van Fenix+ zolang de justitiële maatregel nog lopende is en een opfrissing van het betreffende behandelprogramma aangewezen is. Hierbij wordt steeds samengewerkt met de betrokken zorgpartners zodat zij de zorg na de crisismodule opnieuw zonder Fenix+ kunnen dragen.

Voor wie?

Fenix+ richt zich op justitiabelen met een high of medium risk profiel die nood hebben aan een forensisch poliklinische behandeling. Een exclusiecriterium is het hebben van een hoge en matige beveiligingsnood (forensisch residentiële context) omwille van de specifieke zorgnoden en omkadering die nodig is voor deze doelgroep. Er kan doorverwezen worden vanuit gevangenissen en justitiehuizen, psychiatrische instellingen, mobiele teams en vanuit reguliere eerste en tweedelijnsdiensten (CAW, CGG, …), etc.